Security Software | Anti-virus, Anti-malware, Anti-ransomware...
481 lượt xem bởi

 Ngày

Tên ransomware + VirusTotal

Ghi chú

23/03/2019

Planetary ransomware

#Extension .mira #Ransom note: !!!READ_IT!!!.txt

 

proden STOP ransomware

#Djvu ransomware #Extension: .proden

22/03/2019

chech STOP ransomware

#Djvu ransomware #Extension: .chech

luceq STOP ransomware

#Djvu ransomware #Extension: .luceq

21/03/2019

Luces STOP ransomware

#Djvu ransomware #Extension: .luces

20/03/2019

Rabbit  ransomware

#ScreenLocker #Email: rabbit.cnannel@gmail.com #Unlock code: RabbCompany66 (by MHT)

Jamper ransomware

#Extension: .jamper

19/03/2019

doples STOP ransomware

#Djvu ransomware #Extension: .doples

18/03/2019

JNEC.a ransomware

#Ransom Note: JNEC.README.TXT

17/03/2019

Golden Axe ransomware

#Extension: .UIK1J

16/03/2019

FRS ransomware

#Extension: .FRS

15/03/2019

pulsar1 STOP ransomware

#Djvu ransomware #Extension: .pulsar1

charck STOP ransomware

#Djvu ransomware #Extension: .charck

14/03/2019

kroput STOP ransomware

#Djvu ransomware #Extension: .kroput

kroput1 STOP ransomware

#Djvu ransomware #Extension: .kroput1

 

kropun STOP ransomware

#Djvu ransomware #Extension: .kropun

12/03/2019

Herbst ransomware

#Extension: .herbst

11/03/2019

promorad2 STOP ransomware

#Djvu ransomware #Extension: .promorad2

09/03/2019

Encrypted4Life ransomware

#Extension: .locked

07/03/2019

W1F1RANSOM ransomware

#W1F1SN1FF3R ransomware #Unlock code: 0000

06/03/2019

dy8wud Scarab ransomware

#Extension: .dy8wud #Ransom note: HOW TO RECOVER ENCRYPTED FILES.TXT

05/03/2019

Kitty Scarab ransomware

#Extension: .kitty #Ransom note: HOW-TO-RESTORE-FILES.txt

#Email: systemsupport@memeware.net

04/03/2019

Annabelle 2.1 ransomware

#Extension: .Annabelle2

Seed Locker ransomware

#Everbe 2.0 ransomware #Extension: .seed #Note: !#_How_to_decrypt_files_$!.txt

02/03/2019

CrazyCrypt 4.1 ransomware

#Note: FILES ENCRYPTED.txt

JCry ransomware

#Extension: .jcry

01/03/2019

promorad STOP ransomware

#Djvu ransomware #Extension: .promorad

promock STOP ransomware

#Djvu ransomware #Extension: .promock

promoz STOP ransomware

#Djvu ransomware #Extension: .promoz

promok STOP ransomware

#Djvu ransomware #Extension: .promok

28/02/2019

Payman RotorCrypt ransomware

#Note: open_payman.txt #email: prusa@goat.si & prusa@tutanota.de

27/02/2019

CrazyCrypt 2.1 ransomware

 

Frendi Phobos ransomware

#Extension: .Frendi #Email: tlalipidas1978@aol.com & FobosAmerika@protonmail.ch

26/02/2019

Yatron ransomware

#Extension: .Yatron #Email: yatronraas@mail.ru

25/02/2019

Artemy Scarab ransomwarere

 

24/02/2019

Dogge ransomware

 

23/02/2019

PewCrypt ransomware

#Extension: .PewCrypt #Update 19/03/2019: Có thể giải mã (Emsisoft)

Cr1ptT0r ransomware

 

22/02/2019

CryptoMix Clop ransomware

#Email: purrapennsan@protonmail.com & unlock@equaltech.su

20/02/2019

promos STOP ransomware

#Djvu ransomware #Extension: .promos

19/02/2019

Gandcrab V5.2 ransomware

 

16/02/2019

Snatch ransomware

#Extension: .jupstb

14/02/2019

blower STOP ransomware

#Djvu ransomware #Extension: .blower #Email: blower@india.com & blower@firemail.cc

11/02/2019

#Russian ransomware

#No use an Extension #Note: Your files are now encrypted.txt #Email: sprosinas@cock.li; sprosinas2@protonmail.com

10/02/2019

Help50 ransomware

#Dat ransomware #Extension: .dat #Note: DECRYPT_FILES.txt #Email: help50@yandex.ru

09/02/2019

Paycoin ransomware

#LOLSEC Jigsaw ransomware #Extension: .paycoin

08/02/2019

Clop ransomware

#Extension: .Clop #Note: ClopReadMe.txt

07/02/2019

Papaj ransomware

#Không mã hóa file

Maolao ransomware

#Extension: .maola #Ransom note: HOW BACK YOUR FILES.txt #email: rmazd_ahura@aol.com; maoloa@india.com;  maoloa@yahoo.com

06/02/2019

Blower Djvu ransomware

#STOP ransomware #Extension: .blower

05/02/2019

Crypted Pony ransomware

#Extension: .crypted_pony_test_build_xxx

03/02/2019

DBL ransomware

#Hidden Tear #Extension: .rekt

02/02/2019

Outsider ransomware

#Extension: .protected #Email: secureserver@memeware.net

01/02/2019

PowerShell ransomware

 

YOLO ransomware

#Jigsaw ransomware #Extension: .YOLO

31/01/2019

DeltaSEC Jigsaw ransomware

#Extension: .cosanostra #Note: #RECOVERY_FILES#.txt

Obfuscated ransomware

#BigBobRoss ransomware #Extension: .obfuscated #Email: BigBobRoss@computer4u.com

Update 09/03/2019: Avast  và Emsisoft đã phát hành công cụ giải mã BigBobRoss ransomware

 

Mcafee ransomware

#Xorist Ransomware #Extension .Mcafee #Ransom note: HOW TO DECRYPT FILES

 

Qwex CrySiS/Dharma ransomware

#Extension: .qwex #Email: backdata@qq.com

 

T1Happy ransomware

#Extension: .happy

30/01/2019

Gandcrab V5.1 ransomware

#Extension: .XELCHNUU

29/01/2019

Unit09 ransomware

#MewWare ransomware #Extension: .UNIT09 #Note:$!READ ME.txt

LockerGoga ransomware

#Extension: .locked #Note: README-NOW.txt #Email: CottleAkela@protonmail.com & QyavauZehyco1994@o2.pl

28/01/2019

Pennywise  ransomware

#Jigsaw ransomware #Extension: .pennywise #Unlock code: PsTqQNhR77oKJXvBWE3YZc

27/01/2019

Gorgon ransomware

#Extension: .[buy-decryptor@pm.me] #Email: buy-decryptor@pm.me

25/01/2019

Blackware Ransomware 1.0

#Screenlocker  #Code Unlock: RanS0MKeYY23SjLRiOwnEr

Happy Hidden Tear ransomware

#Extension: .happy #From Indonesian

24/01/2019

adobe STOP ransomware

#Djvu ransomware #Extension: .adobe #Email: pdfhelp@india.com & pdfhelp@firemail.com

22/01/2019

best CrySiS/Dharma ransomware

#Extension: .best #Email: bestdecoding@cock.li

Vaca ransomware

#Xorist ransomware #Extension: .vaca

 

FenixLocker 2.0 ransomware

 

21/01/2019

Cyspt ransomware

#AresCrypt ransomware # Extension: .OOFNIK

20/01/2019

Jsworm ransomware

#Extension: .JSWORM #Note: JSWORM-DECRYPT.html

19/01/2019

Btc phobos ransomware

#Extension: [raphaeldupon@aol.com].btc

AUF CrySiS/Dharma ransomware

#Extension: AUF #Email: Decisivekey@tutanota.com

18/01/2019

Rumba STOP ransomware

#Djvu ransomware #Extension: .rumba #Email: pdfhelp@india.com & pdfhelp@firemail.com

James ransomware

#Extension: .JAMES

17/01/2019

SPCT Matrix ransomware

#Extension: .SPCT #Email: RecoveryData1@cock.li

16/01/2019

Anatova ransomware

#Ransom note: ANATOVA.txt #Email: anatova1@tutanota.com; anatova2@tutanota.com; anatoday@tutanota.com

Oscar Venom Ransomware

#Extension: .venom

 

JobCrypter ransomware

 

15/01/2019

Data Jigsaw ransomware

#Extension: .data #French ransomware

FenixLocker ransomware

#Extension: .jundmd@cock.li!!

Ppam GlobeImposter 2.0 ransomware

#Extension: .ppam

 

Rsucozxze GandCrab v5.0.4

#Extension: .rsucozxze

 

Bvjznsjlo GandCrab v5.0.4 

#Extension: .bvjznsjlo

 

Sjjpu GandCrab v5.0.4

#Extension: .sjjpu

 

Ryuk ransomware

#Cryptor2.0 ransomware #Extension: .RYK #Note: ReadMe.txt

14/01/2019

mdk4y Kraken ransomware

#Extension: .mdk4y

BBS ransomware

#Extension: .bss_locked #Hidden Tear

13/01/2019

Israbye ransomware

#Extension: .Israbye

Data Jigsaw ransomware

#Extension: .data #French ransomware

12/01/2019

Jw ransomware

#from juwon, Korea. #Juwon ransomware

BigBobRoss Ransomware

#Obfuscated ransomware #Email: BigBobRoss@computer4u.com #Extension: .obfuscated #Ransom note: Read Me.txt

 

Xcry ransomware

#Extension: .xcry7684 #Note: HOW_TO_DECRYPT_FILES.html #Email: funnybtc@airmail.cc

11/01/2019

4 BlackHeart ransomware

 

Spiteful ransomware

#Doubletake ransomware #Extension: .enc

10/01/2019

Crypt0r ransomware

 

 

Tro STOP ransomware

#Djvu ransomware #Extension: .tro #Ransom Note: _openme.txt #Email: pdfhelp@india.com; pdfhelp@firemail.cc; restoredjvu@india.com; restoredjvu@firemail.cc; helpshadow@india.com; helpshadow@firemail.cc

09/01/2019

XARCryptor ransomware

#GarrantDecrypt ransomware #Email: odin19@protonmail.com

Katyusha ransomware

#Email: kts2018@protonmail.com

08/01/2019

Cryptoid Aurora Ransomware

#RickRoll Locker #Extension: .cryptoid #Có thể giải mã.

djvut STOP ransomware

#Djvu ransomware #Extension: .djvut

Phobos ransomware

 

Paradise ransomware

#Extension: _%ID%_{admin@prt-decrypt.xyz}.xyz #Note: Instructions with your files.txt

07/01/2019

TrumpHead ransomware

#Hidden Tear #Không mã hóa file #Ransom note: READ_THIS.txt

06/01/2019

BlackRouter ransomware (Video review)

#BlackHeart ransomware #Extension: . BlackRouter

DCRTR-WDM Ransomware

#WDM Ransomware #Extension: .crypt #Ransom note: HOW TO DECRYPT FILES.txt #Email: BTCBREWERY@protonmail & btcbrewery@india.com

 

FileCryptor Ransomware

#Notes: HOW TO DECRYPT FILES.txt; info.hta

04/01/2019

Boom ransomware

#Xorist ransomware. #Có thể mở khóa

03/01/2019

Tastatu Screenlocker

#Code Unlock: iiTwizled

ALLRIGHTY ransomware

#Ransom note: ransom_file.txt!

02/01/2019

Ahihi ransomware

 

01/01/2019

MindSystem ransomware

#MindSystemNotRansomWare

 

Công ty TNHH Tin Học Đô Nguyên
134/2B Thành Thái, Phường 12, Quận 10, TP.HCM - Việt Nam
Thông tin liên hệ

Công ty TNHH Tin Học Đô Nguyên

Security Software | Anti-virus, Anti-malware, Anti-ransomware... © 2019